mercha tipcha munach etnachta

mercha tipcha mercha sof-pasuk

kadma mapach pashta munach katon

yetiv munach katon

zakef-gadol

gershayim

kadma ve'azla

kadma geresh

munach munach revi'i

darga tevir

mercha tevir

munach tlisha-gedola

munach tlisha-ketana

munach pazer

munach zarka munach segol